OR Training voor bouwbedrijven

OR Trainingh4m, hart voor medewerkers/medezeggenschap bv in Hilversum biedt voor elke ondernemingsraad een OR training aan op maat. Met een gemiddeld resultaat van een 8,8 in 2017 en allemaal RMZO erkende trainers is de OR verzekerd van hoge kwaliteit. Wij hebben veel ervaring met het geven van een OR training in zowel de profit als de non-profit sector; bijvoorbeeld in de electro techniek, scheepvaart, zakelijke dienstverlening, banken, welzijn, kinderopvang, woningcorporaties, Gemeenten, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen. We geven ééndaagse, tweedaagse en driedaagse OR cursussen.

Onderwerpen OR training, OR coaching, OR advies, teambuilding en teamontwikkeling

De onderwerpen van de trainingen zijn zeer divers en talrijk. Op alfabetische volgorde:

A

Achterbancommunicatie Achterban ondernemingsraad

Achterbanraadpleging Lees verder....

Read more

Houten vloer voor in uw huis of kantoor?

Een houten vloer kopen is misschien wel voor het leven. Bij de aanschaf van een eiken of grenen vloer zijn er een aantal punten waar u op moet letten.

Houten vloer voor in uw huis

De ondervloer gaat voor de houten vloer

Allereerst heeft u een goede ondervloer nodig. Het is belangrijk dat de ondervloer droog en vlak is. Pas als deze stabiel is kan men er een houten vloer overheen leggen.

Welke houtsoort?

Niet elke houtsoort is geschikt voor een vloer die veel wordt gebruikt. U moet zich dan afvragen waar de vloer voor bedoeld is. Heeft u kinderen heeft u vaak visite?
Heeft u een bedrijf aan huis waar u regelmatig klanten ontvangt? U wilt natuurlijk dat uw vloer lang meegaat. Denk daarom goed na welke houtsoort u gaat kiezen.

Welke houten vloeren winkel?

Daarom is het ook belangrijk dat u uw houten vloer koopt bij een bedrijf dat u kan begeleiden bij het kiezen van de juiste houtsoort. Dat wordt maar al te vaak onderschat. Een gerenomeerd houten vloeren bedrijf verkoopt ook alleen maar hout met het PEFC en FSC keurmerk. Deze keurmerken garanderen duurzaamheid en verantwoord bosbeheer. Lees verder....

Read more

Wat is bouwgrond

Als u er over denkt een eigen huis te bouwen, dan zult u eerst bouwgrond moeten kopen. Het is echter niet eenvoudig om geschikte bouwgrond te kopen, want bouwgrond is immers schaars en bovendien heel erg duur.

Wat is brouwgrondU kunt in ieder geval informatie over beschikbare bouwgrond verzamelen bij gemeentes, makelaars, projectontwikkelaars en via internet, zodat u tenminste al enig idee over prijzen, ligging, voorwaarden en dergelijke heeft. Als u bouwgrond kunt kopen, dan is het grote voordeel uiteraard dat u uw huis bijna helemaal kunt bouwen zoals u zelf wilt, al hebt u natuurlijk wel te maken met bouwvoorschriften.

Waar wilt u bouwgrond aankopen

Misschien wilt u wel per se bouwgrond kopen in een bepaalde plaats, maar wanneer u geen voorkeur voor een bepaalde plaats heeft, is het makkelijker zoeken naar bouwgrond. Uiteraard zullen de meeste mensen wel in een bepaalde regio willen wonen waarmee ze economische of sociale banden hebben. In dit geval zal uw zoekgebied zeker groot genoeg zijn om bouwgrond te vinden. Daarnaast zult u wellicht ook nog voorkeuren hebben voor de ligging van de bouwgrond en uw toekomstige woning in een bepaalde buurt van een stad of dorp. Gaat uw voorkeur uit naar een wijk waar alle voorzieningen al aanwezig zijn of nog gerealiseerd worden, of woont u liever een beetje vrij aan de rand van de bebouwde kom? Hoe belangrijk is het voor u om in de nabijheid van openbaar vervoer te wonen? Stel dat u hiervan afhankelijk bent voor wat betreft woon-werkverkeer, dan zult u dit toch in uw keuze voor de locatie van bouwgrond mee moeten nemen. Lees verder....

Read more

Hypotheeklening – Vandaag nog uw hypotheek berekenen

Hypotheek BerekenenUw hypotheeklening is maximaal 104% van de verkoopwaarde (ook wel vrije verkoopwaarde genoemd), mogelijk vermeerderd met de overdrachtsbelasting van 6%. Dientengevolge kan er dus hoogstens 110% worden gefinancierd bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is er geen overdrachtsbelasting dus dan komen we uit op 104%.

Bij een restauratie moet de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) na verbouwing worden vastgesteld en dan geldt ook de 104% welke eventueel weer te vermeerderen is met de overdrachtsbelasting.

Hypotheeklening afhankelijk van wat?

De hypotheek is altijd afhankelijk van het salaris. De mogelijkheden die hypotheekverstrekkers tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm worden begrensd.

De hoogte van rente blijft van waarde om de maximale lening te begroten. Hoe hoger de rente is hoe geringer er geleend kan worden. Bij een rentevastperiode van minder dan 10 jaar wordt er gerekend met de vastgestelde toetsrente, welke voor het tweede kwartaal 2011 op 5,8% staat. Lees verder....

Read more

Bouwgrond kopen of verkopen

goedkope bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope grond te kopen om een eigen huis te kunnen bouwen, mag u in de handjes klappen. Heel wat mensen dromen ervan om ooit een eigen huis te construeren. Maar dat lukt lang niet een ieder want bouwgrond is beperkt en overigens veelal heel hooggeprijsd. Wanneer u op zoek bent naar bouwgrond, dan is het wel zo makkelijk om op de hoogte te zijn van de ligging in de omgeving waar u bouwterrein zoekt. Deze informatie kunt u onder meer ontdekken op de elektronische snelweg, zodat u al enig idee krijgt over bedragen, locatie, voorwaarden en dergelijke.

De prijs van bouwgrond

De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt denken aan bouwgrond van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.

De kosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel uiteenlopend. In streken in Nederland waar bouwgrond heel uitzonderlijk is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte gebieden, is bouwterrein altijd heel wat duurder dan in dunbevolkte gebieden. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen. Lees verder....

Read more

Grondbeleid en instrumenten in Overijssel

Grondzaken

De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert.

In de nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. Provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren.
Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden. Lees verder....

Read more

Geen bouwgrond, geen nieuwbouw

Capaciteitsproblemen en het gebrek aan warme bouwgrond breekt ontwikkelende bouwers op. Zij hebben in het tweede halfjaar van 2016 hun woningverkoop met vier procent zien afnemen ten opzichte van de eerste helft. Tegelijkertijd zijn er vorig jaar wel weer méér nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2015. “Nieuwe koopwoningen zijn bijna niet aan te slepen.”

Dat blijkt uit de recente Thermometer Koopwoningen van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. De halfjaarlijkse rapportage laat zien dat er vorig jaar in totaal 33.044 nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Dat zijn er drieduizend meer dan in 2015. NVB verwacht dat de verkoop dit jaar ergens tussen de 32.000 en 35.000 woningen uit zal komen. Echter, gezien de enorme vraag, zouden dit makkelijk 50.000 woningen kunnen zijn. “Verontrustend is dat al enkele kwartalen achter elkaar het aantal nieuwe aanmeldingen bij de garantie-instituten lager ligt dan het aantal verkopen. Dat staat aan de basis van de tegenvallende verkoopcijfers in de tweede helft van vorig jaar”, licht Nico Rietdijk, directeur van NVB de cijfers toe. Lees verder....

Read more

Inrichting landelijk gebied Overijssel

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid. Met haar plannen ontmoet de provincie in het gebied partners: gemeenten, waterschappen, regionale verbanden en rijksoverheid.

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘De Kracht van Overijssel’ richt de provincie zich op haar kerntaken en is uit het investeringsbudget €137 miljoen beschikbaar voor inrichting van het landelijk gebied. Een belangrijk deel van dit budget zet de provincie in voor het oplossen van de stikstofproblematiek via de zogeheten PAS.

De context waarin de provincie haar plannen uitvoert, is met het Kabinetsbesluit over decentralisatie van het natuurbeleid en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur ingrijpend gewijzigd. Rijk en provincie hebben eind 2011 nieuwe afspraken gemaakt over taak en rolverdeling in het landelijk gebied in een Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur. Kern van dit akkoord is dat de provincie verantwoordelijk is geworden voor behoud en bescherming van de natuur, waarbij de natuur met Europese bescherming (Natura 2000) prioriteit heeft. Lees verder....

Read more

Agrobiodiversiteit – verduurzaming van de landbouw

Agrobiodiversiteit is belangrijk voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betreft de duurzame productie zet de provincie in op het uitwerken van een aantal pilots voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit geldt ook voor het sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen, gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen en herintroductie van vergeten rassen en gewassen. Vanuit de pilot Agrobiodiversiteit worden door de provincie drie projecten ondersteund.

Echt Overijssel: gericht op het regionaal sluiten van grondstofkringlopen en het vergroten van de biodiversiteit. Het project betreft een samenwerkingsverband van de Animal Science Group (WUR), Natuurmonumenten en Stichting Dianthus.

Het project Echt Overijssel is een groot project, dat voor ca. 70 % door provincie (samen met VROM) is gefinancierd. De resultaten van dit project kunnen van belang zijn voor iedereen die zich met de verdere verduurzaming van de landbouw bezighoudt. Lees verder....

Read more

Milieu en duurzaamheid

De ontwikkeling van ecologisch duurzame landbouw spitst zich toe op drie sporen. De provincie wil inzetten op bevordering van duurzame productie, het beperken van emissie van ammoniak, stank en stof en bevordering van biologische landbouw.

Rijk en provincie zetten in op het gebruik van agrobiodiversiteit om duurzame productie in de landbouw te bevorderen. Hierbij gaat het onder meer om verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen en gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen.
Agrobiodiversiteit

De biologische landbouw heeft een belangrijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de gehele landbouw. De biologische landbouw versterkt landschapswaarden en leidt vaak tot functionele verweving van landbouw, natuur en landschap.
Biologische landbouw Lees verder....

Read more