Agrobiodiversiteit – verduurzaming van de landbouw

Agrobiodiversiteit is belangrijk voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betreft de duurzame productie zet de provincie in op het uitwerken van een aantal pilots voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit geldt ook voor het sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen, gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen en herintroductie van vergeten rassen en gewassen. Vanuit de pilot Agrobiodiversiteit worden door de provincie drie projecten ondersteund.

Echt Overijssel: gericht op het regionaal sluiten van grondstofkringlopen en het vergroten van de biodiversiteit. Het project betreft een samenwerkingsverband van de Animal Science Group (WUR), Natuurmonumenten en Stichting Dianthus.

Het project Echt Overijssel is een groot project, dat voor ca. 70 % door provincie (samen met VROM) is gefinancierd. De resultaten van dit project kunnen van belang zijn voor iedereen die zich met de verdere verduurzaming van de landbouw bezighoudt.

Nuttige organismen op boomkwekerijen: gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen op boomkwekerijen: uitvoering ASG in samenwerking met boomkwekerijen
Vergeten rassen, vergeten gewassen: gericht op herintroductie van vergeten rassen en gewassen in de landbouw: uitvoering door Stimuland.

Deze projecten worden door de provincie ondersteund, omdat ze als voorbeeld- en leerprojecten kunnen dienen voor de verdere verduurzaming van de landbouw.