Category Archives for "Algemeen"

Grondbeleid en instrumenten in Overijssel

Grondzaken

De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert.

In de nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. Provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren.
Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden. Lees verder....

Read more

Inrichting landelijk gebied Overijssel

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid. Met haar plannen ontmoet de provincie in het gebied partners: gemeenten, waterschappen, regionale verbanden en rijksoverheid.

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘De Kracht van Overijssel’ richt de provincie zich op haar kerntaken en is uit het investeringsbudget €137 miljoen beschikbaar voor inrichting van het landelijk gebied. Een belangrijk deel van dit budget zet de provincie in voor het oplossen van de stikstofproblematiek via de zogeheten PAS.

De context waarin de provincie haar plannen uitvoert, is met het Kabinetsbesluit over decentralisatie van het natuurbeleid en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur ingrijpend gewijzigd. Rijk en provincie hebben eind 2011 nieuwe afspraken gemaakt over taak en rolverdeling in het landelijk gebied in een Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur. Kern van dit akkoord is dat de provincie verantwoordelijk is geworden voor behoud en bescherming van de natuur, waarbij de natuur met Europese bescherming (Natura 2000) prioriteit heeft. Lees verder....

Read more

Agrobiodiversiteit – verduurzaming van de landbouw

Agrobiodiversiteit is belangrijk voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betreft de duurzame productie zet de provincie in op het uitwerken van een aantal pilots voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit geldt ook voor het sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen, gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen en herintroductie van vergeten rassen en gewassen. Vanuit de pilot Agrobiodiversiteit worden door de provincie drie projecten ondersteund.

Echt Overijssel: gericht op het regionaal sluiten van grondstofkringlopen en het vergroten van de biodiversiteit. Het project betreft een samenwerkingsverband van de Animal Science Group (WUR), Natuurmonumenten en Stichting Dianthus.

Het project Echt Overijssel is een groot project, dat voor ca. 70 % door provincie (samen met VROM) is gefinancierd. De resultaten van dit project kunnen van belang zijn voor iedereen die zich met de verdere verduurzaming van de landbouw bezighoudt. Lees verder....

Read more

Milieu en duurzaamheid

De ontwikkeling van ecologisch duurzame landbouw spitst zich toe op drie sporen. De provincie wil inzetten op bevordering van duurzame productie, het beperken van emissie van ammoniak, stank en stof en bevordering van biologische landbouw.

Rijk en provincie zetten in op het gebruik van agrobiodiversiteit om duurzame productie in de landbouw te bevorderen. Hierbij gaat het onder meer om verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen en gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen.
Agrobiodiversiteit

De biologische landbouw heeft een belangrijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de gehele landbouw. De biologische landbouw versterkt landschapswaarden en leidt vaak tot functionele verweving van landbouw, natuur en landschap.
Biologische landbouw Lees verder....

Read more

Provincie Overijssel wil geen afvalwater in bodem

Overijssel stelt dat onduidelijk is wat de gevolgen voor de bodem zijn van het opslaan van het vervuilde water. Ook de Twentse gemeenten Tubbergen en Dinkelland sluiten zich bij dit bezwaar aan. De NAM stelde eerder in een rapport dat er juist grote aanwijzingen zijn dat de injecties niet leiden tot aardbevingen. De provincie liet de TU Delft hierop reageren.

De provincie Overijssel is tegen het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Ze roept minister Henk Kamp op de NAM geen toestemming te geven het injecteren te hervatten.

afvalwater in bodemHerstart
De NAM haalt olie uit het reservoir bij het Drentse Schoonebeek. Bij die oliewinning komt ook veel zout water naar boven. Dat werd via oude leidingen afgevoerd naar lege gasreservoirs in de Twentse bodem. Na een lekkage bij Hardenberg werd in juni vorig jaar de oliewinning stopgezet. De NAM heeft de pijpleiding hersteld en kreeg afgelopen maand groen licht van de minister om het project weer op te starten. De provincie maakt daar nu officieel bezwaar tegen, zei een woordvoerder dinsdag. Lees verder....

Read more

Linkbuilding en SEO voor Ondernemers

Zeg je Google, zeg je linkbuilding, zeg je SEO. Tja daar zit je dan met je website die niemand ziet in Google. Gelukkig heb je een winkel in het dorp of stad dus je wordt wel gezien en er komen ook wel bezoekers naar binnen. Maar toch.

Het liefst heb je ook meer bezoekers op je website. Want je weet natuurlijk ook dat 10, 20 kilometer verderop potentiele klanten zitten die je ook wel in je winkel wilt zien binnenkomen. Alleen hebben ze nog nooit van je gehoord. Ongetwijfeld zitten ze ook op het internet maar als ze op een product die jij ook verkoopt zoeken zien ze alleen de concurrentie.

Het zou te gek zijn als ze jou ook op die eerste pagina van Google zien staan. Sta je daar eenmaal op dan weet je ook wel dat het ineens heel druk kan worden in je winkel.
Maar je website is ook niet echt meer van deze tijd. Mobiel vriendelijk is het niet, eigenlijk is het gewoon een slechte website. Lees verder....

Read more

Verhuisbedrijf in Amsterdam

Bent u op zoek naar een verhuisbedrijf in Amsterdam? Die zowel particulier als ook voor bedrijven uw inboedel kan verhuizen? Die niet alleen in Amsterdam maar ook ver daarbuiten snel en betrouwbaar u helpt met uw verhuizing?

Bij Verhuisbedrijf Amsterdam heeft u daarbij een goede partner gevonden. Heeft u een piano te verhuizen, een clavecimbel? Het kan allemaal verhuist worden.

Read more