Category Archives for "Algemeen"

juni 19, 2017

Grondbeleid en instrumenten in Overijssel

Grondzaken

De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert.

In de nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. Provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren.
Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden.

Informatie over de verschillende projecten of programma’s vindt u via de volgende links:

www.overijssel.nl/ehs

www.overijssel.nl/wegenprojecten

Zolang gronden en gebouwen nog niet nodig zijn voor de projecten en programma’s, worden deze verhuurd en verpacht.  Voor het beleid is de provincie zelf verantwoordelijk. Voor de uitvoering heeft de provincie de beheerorganisatie  Eelerwoude geselecteerd.

Gronden en gebouwen die niet worden gebruikt voor projecten of programma’s worden verkocht. De provincie werkt hierbij samen met makelaars of notarissen. Totdat ze worden verkocht, worden deze gronden en gebouwen verhuurd of verpacht.

Het team grondzaken is telefonisch te bereiken op tel. 038-499 8750 of per e-mail: Grondzaken@overijssel.nl

september 16, 2016

Inrichting landelijk gebied Overijssel

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid. Met haar plannen ontmoet de provincie in het gebied partners: gemeenten, waterschappen, regionale verbanden en rijksoverheid.

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘De Kracht van Overijssel’ richt de provincie zich op haar kerntaken en is uit het investeringsbudget €137 miljoen beschikbaar voor inrichting van het landelijk gebied. Een belangrijk deel van dit budget zet de provincie in voor het oplossen van de stikstofproblematiek via de zogeheten PAS.

De context waarin de provincie haar plannen uitvoert, is met het Kabinetsbesluit over decentralisatie van het natuurbeleid en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur ingrijpend gewijzigd. Rijk en provincie hebben eind 2011 nieuwe afspraken gemaakt over taak en rolverdeling in het landelijk gebied in een Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur. Kern van dit akkoord is dat de provincie verantwoordelijk is geworden voor behoud en bescherming van de natuur, waarbij de natuur met Europese bescherming (Natura 2000) prioriteit heeft.

In 2012 en 2013 heeft de provincie daarom ook veel energie in de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur om de EHS in 2018 op te leveren. De afronding van de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden om te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen is daarvan een belangrijk onderdeel.

Verslag van de slotbijeenkomst

Ondertussen heeft de provincie de bestuurlijke en juridische verplichtingen uitgevoerd die voortvloeien uit de beëindigde bestuursovereenkomst Inrichting van het Landelijk Gebied (ILG). Deze zijn opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). Dit programma is eind 2013 afgerond en heeft de ambities op het gebied van landbouw, natuur, (cultuur)landschap, water en recreatie daar waar mogelijk met elkaar verbonden en afgestemd op de functies in het gebied. Hierdoor kunnen verschillende functionaliteiten binnen een gebied elkaar versterken.Een goede samenwerking tussen het Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten, (maatschappelijke) belangenorganisaties en uitvoeringsorganisaties is essentieel vanwege de samenhang in gebieden en maakte het mogelijk om de complexe opgaven in het landelijk gebied te realiseren.

Werkbezoek College TwickelVanuit het pMJP is in de periode van 2007 – 2013 ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in het landelijk gebied om te kunnen voldoen aan de eisen van de samenleving, nu en in de toekomst. Hiervan is meer dan 50% gefinancierd door het Rijk en de provincie. De andere helft is gefinancierd door waterschappen, gemeenten, particulieren en (maatschappelijke) belangenorganisaties op basis van cofinanciering.

Samen werkt beter

In de tweede helft van 2013 zijn nieuwe afspraken gemaakt om samen te werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. In het kader van het akkoord ‘Samen werkt beter’, is een basis gelegd voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Het bestuurlijk overleg, met een vertegenwoordiging van de 16 Overijsselse partners , bewaakt de voortgang en uitvoering van deze actiepunten. In deze samenwerking gaat het om het realiseren van natuurdoelen èn het genereren van economische ontwikkelruimte.

september 16, 2016

Agrobiodiversiteit – verduurzaming van de landbouw

Agrobiodiversiteit is belangrijk voor de verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betreft de duurzame productie zet de provincie in op het uitwerken van een aantal pilots voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit geldt ook voor het sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen, gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen en herintroductie van vergeten rassen en gewassen. Vanuit de pilot Agrobiodiversiteit worden door de provincie drie projecten ondersteund.

Echt Overijssel: gericht op het regionaal sluiten van grondstofkringlopen en het vergroten van de biodiversiteit. Het project betreft een samenwerkingsverband van de Animal Science Group (WUR), Natuurmonumenten en Stichting Dianthus.

Het project Echt Overijssel is een groot project, dat voor ca. 70 % door provincie (samen met VROM) is gefinancierd. De resultaten van dit project kunnen van belang zijn voor iedereen die zich met de verdere verduurzaming van de landbouw bezighoudt.

Nuttige organismen op boomkwekerijen: gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen op boomkwekerijen: uitvoering ASG in samenwerking met boomkwekerijen
Vergeten rassen, vergeten gewassen: gericht op herintroductie van vergeten rassen en gewassen in de landbouw: uitvoering door Stimuland.

Deze projecten worden door de provincie ondersteund, omdat ze als voorbeeld- en leerprojecten kunnen dienen voor de verdere verduurzaming van de landbouw.

september 16, 2016

Milieu en duurzaamheid

De ontwikkeling van ecologisch duurzame landbouw spitst zich toe op drie sporen. De provincie wil inzetten op bevordering van duurzame productie, het beperken van emissie van ammoniak, stank en stof en bevordering van biologische landbouw.

Rijk en provincie zetten in op het gebruik van agrobiodiversiteit om duurzame productie in de landbouw te bevorderen. Hierbij gaat het onder meer om verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen en gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen.
Agrobiodiversiteit

De biologische landbouw heeft een belangrijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de gehele landbouw. De biologische landbouw versterkt landschapswaarden en leidt vaak tot functionele verweving van landbouw, natuur en landschap.
Biologische landbouw

De provincie Overijssel zet in op het verminderen van de milieuoverlast vanuit de veehouderij (grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij). Het gaat hierbij vooral om stank, ammoniak en stof. In dit kader is er een samenwerking met gemeenten en de andere reconstructieprovincies aan een programma voor het stimuleren van het gebruik van luchtwassers en andere emissiebeperkende technieken.(overijssel.nl)

september 16, 2016

Provincie Overijssel wil geen afvalwater in bodem

Overijssel stelt dat onduidelijk is wat de gevolgen voor de bodem zijn van het opslaan van het vervuilde water. Ook de Twentse gemeenten Tubbergen en Dinkelland sluiten zich bij dit bezwaar aan. De NAM stelde eerder in een rapport dat er juist grote aanwijzingen zijn dat de injecties niet leiden tot aardbevingen. De provincie liet de TU Delft hierop reageren.

De provincie Overijssel is tegen het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Ze roept minister Henk Kamp op de NAM geen toestemming te geven het injecteren te hervatten.

afvalwater in bodemHerstart
De NAM haalt olie uit het reservoir bij het Drentse Schoonebeek. Bij die oliewinning komt ook veel zout water naar boven. Dat werd via oude leidingen afgevoerd naar lege gasreservoirs in de Twentse bodem. Na een lekkage bij Hardenberg werd in juni vorig jaar de oliewinning stopgezet. De NAM heeft de pijpleiding hersteld en kreeg afgelopen maand groen licht van de minister om het project weer op te starten. De provincie maakt daar nu officieel bezwaar tegen, zei een woordvoerder dinsdag.

Vervuild water
Overijssel stelt dat onduidelijk is wat de gevolgen voor de bodem zijn van het opslaan van het vervuilde water. Ook de Twentse gemeenten Tubbergen en Dinkelland sluiten zich bij dit bezwaar aan. De NAM stelde eerder in een rapport dat er juist grote aanwijzingen zijn dat de injecties niet leiden tot aardbevingen. De provincie liet de TU Delft hierop reageren. De Delftse onderzoekers menen dat er juist nog heel veel onduidelijk is. Zo ontbreken cruciale rapporten van buitenlandse aardbevingsdeskundigen. De provincie vindt het vreemd dat minister Kamp vorige maand instemde met hervatten van het injecteren terwijl de Tweede Kamer er nog niet over heet gedebatteerd.

Scheuren in huizen
Inwoners in Twente hebben eerder al hun zorgen geuit over scheuren in huizen. Woensdag bespreken Provinciale Staten in Overijssel de kwestie in een commissievergadering. Donderdag komt het onderwerp aan bod in de Tweede Kamer. (ANP)

september 3, 2016

Linkbuilding en SEO voor Ondernemers

Zeg je Google, zeg je linkbuilding, zeg je SEO. Tja daar zit je dan met je website die niemand ziet in Google. Gelukkig heb je een winkel in het dorp of stad dus je wordt wel gezien en er komen ook wel bezoekers naar binnen. Maar toch.

Het liefst heb je ook meer bezoekers op je website. Want je weet natuurlijk ook dat 10, 20 kilometer verderop potentiele klanten zitten die je ook wel in je winkel wilt zien binnenkomen. Alleen hebben ze nog nooit van je gehoord. Ongetwijfeld zitten ze ook op het internet maar als ze op een product die jij ook verkoopt zoeken zien ze alleen de concurrentie.

Het zou te gek zijn als ze jou ook op die eerste pagina van Google zien staan. Sta je daar eenmaal op dan weet je ook wel dat het ineens heel druk kan worden in je winkel.
Maar je website is ook niet echt meer van deze tijd. Mobiel vriendelijk is het niet, eigenlijk is het gewoon een slechte website.

linkbuilding uitbesteden met een gratis seo scan

 

Linkbuilding bedrijven

Af en toe krijg je wel eens een e-mail van een bedrijf die je gouden bergen belooft en je op de eerste pagina van Google kan krijgen in no-time. Maar eerst moet je ze gouden bergen betalen. Veel praatjes vullen geen gaatjes.

Het liefst wil je dat je website volledig wordt vernieuwd maar door wie? Het zou mooi zijn als een bedrijf het doet die zelf ook ervaring heeft met eigen websites en webwinkels. De meeste bedrijven die je ziet bestaan uit mensen die zelf nog nooit een eigen zaak hebben gerund. Wat weten zij nou? Ze praten in een jargon of vaktaal die jij en laten we eerlijk wezen, geen enkele ondernemer echt snapt.

Je moet iemand hebben die zelf veel ervaring heeft in het runnen van zijn eigen webwinkels. Die snapt wat jij wilt. Die snapt dat je er de ballen verstand van hebt maar die ook snapt dat je op je portemonnee moet letten. Geen ellenlange rapporten met termen waar je nog nooit van hebt gehoord. Je wilt gewoon weten wat kan en wat niet kan en wat het kost. Zo simpel is het eigenlijk.

Wil je echt weten wat linkbuilding is?

Wat is nou linkbuilding? Wat is nou SEO? Eigenlijk wil je dat allemaal niet weten. Je wilt gewoon dat je website er goed uitziet en op de eerste pagina van Google komt te staan.
Je bent ondernemer maar de tijd ontbreekt om je overal in te verdiepen.

Er is een linkbuilding onderneming die dat allemaal voor je kan regelen. Je wordt niet dood gegooid met ellenlange rapporten. Het gaat om het resultaat. Zelf zijn ze meer dan 30 jaar ondernemer dus ze weten wat wat ondernemen inhoudt. Ze weten wat werkt en wat niet werkt. Geen jong broekie die denkt even snel geld aan je te verdienen.

Ik kan je ze dan ook van harte aanbevelen. Het bedrijf heet Appsmarketeers en linkbuilding uitbesteden voor je website is een verademing. Ook kun je een gratis SEO scan bij ze laten doen.

Het is een bedrijf die vanaf het begin van internet al eigen websites liet maken voor hun bedrijf. Neem een kijkje op de website appsmarketeers.nl. Veel succes met je nieuwe website!

oktober 27, 2015

Verhuisbedrijf in Amsterdam

Bent u op zoek naar een verhuisbedrijf in Amsterdam? Die zowel particulier als ook voor bedrijven uw inboedel kan verhuizen? Die niet alleen in Amsterdam maar ook ver daarbuiten snel en betrouwbaar u helpt met uw verhuizing?

Bij Verhuisbedrijf Amsterdam heeft u daarbij een goede partner gevonden. Heeft u een piano te verhuizen, een clavecimbel? Het kan allemaal verhuist worden.

oktober 23, 2015

Welkom bij bouwgrond Overijssel

Deze website informeert over bouwgrond en bouwen in Overijssel.
bouwgrond overijssel

Biedt u bouwgrond in Overijssel aan en wilt u deze presenteren op de website? Neem dan contact met ons op.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.