Grondbeleid en instrumenten in Overijssel

Grondzaken

De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert.

In de nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. Provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren.
Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden.

Informatie over de verschillende projecten of programma’s vindt u via de volgende links:

www.overijssel.nl/ehs

www.overijssel.nl/wegenprojecten

Zolang gronden en gebouwen nog niet nodig zijn voor de projecten en programma’s, worden deze verhuurd en verpacht.  Voor het beleid is de provincie zelf verantwoordelijk. Voor de uitvoering heeft de provincie de beheerorganisatie  Eelerwoude geselecteerd.

Gronden en gebouwen die niet worden gebruikt voor projecten of programma’s worden verkocht. De provincie werkt hierbij samen met makelaars of notarissen. Totdat ze worden verkocht, worden deze gronden en gebouwen verhuurd of verpacht.

Het team grondzaken is telefonisch te bereiken op tel. 038-499 8750 of per e-mail: Grondzaken@overijssel.nl