Inrichting landelijk gebied Overijssel

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid. Met haar plannen ontmoet de provincie in het gebied partners: gemeenten, waterschappen, regionale verbanden en rijksoverheid.

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘De Kracht van Overijssel’ richt de provincie zich op haar kerntaken en is uit het investeringsbudget €137 miljoen beschikbaar voor inrichting van het landelijk gebied. Een belangrijk deel van dit budget zet de provincie in voor het oplossen van de stikstofproblematiek via de zogeheten PAS.

De context waarin de provincie haar plannen uitvoert, is met het Kabinetsbesluit over decentralisatie van het natuurbeleid en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur ingrijpend gewijzigd. Rijk en provincie hebben eind 2011 nieuwe afspraken gemaakt over taak en rolverdeling in het landelijk gebied in een Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur. Kern van dit akkoord is dat de provincie verantwoordelijk is geworden voor behoud en bescherming van de natuur, waarbij de natuur met Europese bescherming (Natura 2000) prioriteit heeft.

In 2012 en 2013 heeft de provincie daarom ook veel energie in de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur om de EHS in 2018 op te leveren. De afronding van de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden om te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen is daarvan een belangrijk onderdeel.

Verslag van de slotbijeenkomst

Ondertussen heeft de provincie de bestuurlijke en juridische verplichtingen uitgevoerd die voortvloeien uit de beëindigde bestuursovereenkomst Inrichting van het Landelijk Gebied (ILG). Deze zijn opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). Dit programma is eind 2013 afgerond en heeft de ambities op het gebied van landbouw, natuur, (cultuur)landschap, water en recreatie daar waar mogelijk met elkaar verbonden en afgestemd op de functies in het gebied. Hierdoor kunnen verschillende functionaliteiten binnen een gebied elkaar versterken.Een goede samenwerking tussen het Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten, (maatschappelijke) belangenorganisaties en uitvoeringsorganisaties is essentieel vanwege de samenhang in gebieden en maakte het mogelijk om de complexe opgaven in het landelijk gebied te realiseren.

Werkbezoek College TwickelVanuit het pMJP is in de periode van 2007 – 2013 ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in het landelijk gebied om te kunnen voldoen aan de eisen van de samenleving, nu en in de toekomst. Hiervan is meer dan 50% gefinancierd door het Rijk en de provincie. De andere helft is gefinancierd door waterschappen, gemeenten, particulieren en (maatschappelijke) belangenorganisaties op basis van cofinanciering.

Samen werkt beter

In de tweede helft van 2013 zijn nieuwe afspraken gemaakt om samen te werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. In het kader van het akkoord ‘Samen werkt beter’, is een basis gelegd voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Het bestuurlijk overleg, met een vertegenwoordiging van de 16 Overijsselse partners , bewaakt de voortgang en uitvoering van deze actiepunten. In deze samenwerking gaat het om het realiseren van natuurdoelen èn het genereren van economische ontwikkelruimte.