Milieu en duurzaamheid

De ontwikkeling van ecologisch duurzame landbouw spitst zich toe op drie sporen. De provincie wil inzetten op bevordering van duurzame productie, het beperken van emissie van ammoniak, stank en stof en bevordering van biologische landbouw.

Rijk en provincie zetten in op het gebruik van agrobiodiversiteit om duurzame productie in de landbouw te bevorderen. Hierbij gaat het onder meer om verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, sluiten van kringlopen van mineralen, bevorderen van duurzaam bodemgebruik, hergebruik van reststoffen en gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen.
Agrobiodiversiteit

De biologische landbouw heeft een belangrijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de gehele landbouw. De biologische landbouw versterkt landschapswaarden en leidt vaak tot functionele verweving van landbouw, natuur en landschap.
Biologische landbouw

De provincie Overijssel zet in op het verminderen van de milieuoverlast vanuit de veehouderij (grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij). Het gaat hierbij vooral om stank, ammoniak en stof. In dit kader is er een samenwerking met gemeenten en de andere reconstructieprovincies aan een programma voor het stimuleren van het gebruik van luchtwassers en andere emissiebeperkende technieken.(overijssel.nl)